ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
07 ต.ค. 62 ถึง 10 ต.ค. 62 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
30 ก.ย. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
23 ก.ย. 62 ถึง 25 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ชุดนักเรียน วิชาการ
28 ส.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีแนวโน้มติด มส., มผ.
วิชาการ
19 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
08 ส.ค. 62 กิจกรรมวันอาเซียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
31 ก.ค. 62 วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
22 ก.ค. 62 ถึง 24 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
วิชาการ
01 ก.ค. 62 พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
นักเรียนชาย ม.1
เครื่องแบบลูกเสือ กิจกรรมเครื่องแบบลูกเสือ
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู2562
ชุดนักเรียน กิจการนักเรียน