ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนสตรีพังงา

 

            โรงเรียนสตรีพังงา  จัดตั้งโดยรัฐบาล  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔  เนื่องจากรัฐบาล  เห็นว่านักเรียนหญิง  ต้องเรียนรวมกับนักเรียนชายในโรงเรียนพังงา ดีบุกพังงาวิทยายน  ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชาย    โดยเมื่อ พ.ศ.  ๒๔๙๖  ได้แยกนักเรียนหญิงออกมา เพื่อตั้งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหญิงขึ้น   ซึ่งการแยกนักเรียนหญิงออกมาจากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นั้น  ได้ซื้อที่ดินจากนายนาคินทร์    ถลาง   มีเนื้อที่  ๒๐  ไร่    งาน  ๑๐  ตารางวา  เพื่อสร้างโรงเรียน   ได้เปิดสอนในชั้นมัธยมปีที่ ๑  -    ทั้งนี้การบริหารโรงเรียนในตอนนั้น  ยังอยู่ในความดูแลของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

            ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นางสาวสุปราณี   เอี่ยมจิตร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสตรีพังงาคนแรก   และได้แยกขาดจากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  มาบริหารจัดการเป็นเอกเทศ  โดยได้ทำการเปิดสอนครบทุกชั้น   ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ ๑   นางสาวสุปราณี  เอี่ยมจิตร  ได้ดำรงตำแหน่งถึงวันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๐๗  และเมื่อวันที่    พฤษภาคม  พ.ศ.   ๒๕๐๗  นางสาวอรุณศรี  สุขโหตุ  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่แทน  จนถึงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๑๒

            วันที่    มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๒  นางละวาด  ภิรมย์รัตน์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  แทนจนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๙   และเมื่อวันที่    สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๙  นายประทีป  ปิ่นแก้ว   ผู้ช่วยครูใหญ่  รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่  แทนจนถึงวันที่  ๓๑   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๐

            วันที่    กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๒๐   นางสังวาลย์   ทองปาน  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  จนถึงวันที่  ๑๗   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๑  และเมื่อวันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๑  นางสำรวล  อ่ำพันธ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  แทนจนถึงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และเมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายประทีป   ปิ่นแก้ว  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ต่อมาจนถึงวันที่  ๒๗   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๒๓

            วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๒๓  นางสมจิตร   ธรรมชีวัน  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  แทนจนถึงวันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และเมื่อวันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๒๖  นางสาวประภา  ณ สงขลา  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  แทนจนถึงวันที่     มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๒๙

            วันที่    มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๒๙  นางสาวสุรางค์    บุญฮก  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   คนแรก จนถึงวันที่     มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๒  และเมื่อวันที่    พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๒  นางอัปสร  วังสะวิบูลย์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   แทนจนถึงวันที่    พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๓

            วันที่    พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๓  นางประภาพรรณ  ภูมิสิงหราช   ได้รับแต่งตั้ง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา

พ.ศ. ๒๕๓๓  ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง  จากกระทรวงศึกษาธิการ  โดยนางประภาพรรณ  ภูมิสิงหราช  เป็นผู้รับพระราชทานรางวัล  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี    และนางประภาพรรณ  ภูมิสิงหราช  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  จนถึงวันที่  ๒๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๕   นางสาวประไพศรี  วิสัยจร  ได้รับแต่งตั้ง ให้  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย  กรมสามัญศึกษา  ได้ดีเด่น  ปี  ๒๕๓๗

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น  ระดับเขตการศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๓๘  ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษา  ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จริยธรรมดีเด่น  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา  ๒๕๓๘  และวันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘  นางสาวประไพศรี  วิสัยจร  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 

วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘  นางประภาศรี  อุยยามฐิติ  ได้รับแต่งตั้งให้ มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน         

            พ.ศ.  ๒๕๓๘  ได้รับประกาศเกียรติคุณ  ในฐานะโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ระดับมาตรฐาน  เหรียญเงิน  ปี  ๒๕๓๘

พ.ศ.  ๒๕๓๙ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ครั้งที่ ๒  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง

จากกระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา  ๒๕๓๙

            พ.ศ.  ๒๕๔๐  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อปฏิรูปการศึกษาดีด่นของจังหวัดพังงา  ปีการศึกษา ๒๕๔๐

            พ.ศ.  ๒๕๔๐  ได้รับรางวัลชนะเลิ ศ  เขตการศึกษา      จัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ปี พ.ศ.  ๒๕๔๐

            พ.ศ.  ๒๕๔๑  ได้รับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เข้าเรียนและเป็นสหศึกษาปีแรก

            พ.ศ.  ๒๕๔๑  ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษา  ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จริยธรรมดีเด่น  ของกรมศาสนา  ปีการศึกษา  ๒๕๔๑

            พ.ศ.  ๒๕๔๑  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  คุณภาพดีเด่น  ขนาดกลาง  เขตการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๑

            พ.ศ.  ๒๕๔๒   หมวดวิชาภาษาไทย  โรงเรียนสตรีพังงา  ได้รับการคัดเลือกเป็นหมวดวิชาดีเด่นระดับเขตการศึกษา    ในปี  ๒๕๔๒ 

และเมื่อวันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  นางประภาศรี  อุยยามฐิติ  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสตรีระนอง

วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  นางสาวสุจิตรา  ยั่วยล  มารับตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา  และย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่นเมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗

เมื่อวันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  นายสถิต   ตรีบุรุษ  ย้ายจากโรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม  มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา  และเมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายสถิต  ตรีบุรุษ  ได้ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล

เมื่อวันที่    มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายเลิศธิไกร   ภิรมย์  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา  จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนสตรีพังงา  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  มีจำนวน  ๒๙  ห้องเรียน  จัดแผนชั้นเรียนช่วงชั้นที่ ๓  จำนวน  ๑๖  ห้องเรียน  ช่วงชั้นที่ ๔  จำนวน  ๑๓  ห้องเรียน  จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา