ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์/ อัตลักษณ์
 

วิสัยทัศน์

          เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์

           กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

           กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรสากล

           กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมครูและบุคลากร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

           กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ให้มีคุณภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้

           กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือการจัดการศึกษา

อัตลักษณ์     ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

เอกลักษณ์    ส่งเสริมความเป็นไทย

............................................................................................................................................................

พ.ศ.2562-2564

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากลภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ์
1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
3.พัฒนา
ครูและบุคลากร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.พัฒนาการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบคุณภาพและการมีส่วนร่วม
5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือการจัดการศึกษา


อัตลักษณ์     “โรงเรียนคุณธรรมแสนสวยในหุบเขา”

เอกลักษณ์  “มารยาทงาม คุณธรรมเยี่ยม เปี่ยมทักษะ”