ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ
1. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
4. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความรู้ คู่คุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน
7. พัฒนา แหล่งเรียนรู้ อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
8. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าประสงค์
1.ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานสากล
2.ผู้เรียนมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน
3.สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และTQA
4.สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
5.ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.แหล่งเรียนรู้ อาคาร สถานที่ และบริเวณโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้
7.ชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

......................................................................................................................

พ.ศ.2562-2564

          พันธกิจ
1. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล
4.พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาและส่งเสริมครู บุคลากรด้านความรู้ ความสามารถสู่ครูมืออาชีพ
6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบคุณภาพและหลักการมีส่วนร่วม
7. ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
9. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าประสงค์
1.ผู้เรียนมีความรู้ความสารถตามมาตรฐานสากล
2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน
3.สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
4.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ, TQA และการมีส่วนร่วม
7.แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่สาธารณูปโภค เพียงพอและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สวยงาม ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้
8.สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษา องค์กร ชุมชน และสถานประกอบการอื่นๆ