ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จำนวนบุคลากร
จำนวนบุคลากร
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.2562
ที่มา :
EMIS (ระบบฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)