ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน


ปีการศึกษา 2560
เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 - 6

 •  ม.ต้น

-ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
-ห้องทั่วไป (ในเขตและนอกพื้นที่บริการ)

 

 •  ม.ปลาย

-ห้องเรียนพิเศษ MECP (Mini English Chinese Program)
-ห้องทั่วไป 

 1. สายวิทย์ - คณิต
 2. สายศิลป์ - คำนวณ
 3. สายศิลป์ - ภาษา
 4. สายศิลป์ - ทั่วไป

.........................................................................................................

ปีการศึกษา 2561
เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 - 6

 •  ม.ต้น
-ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
-ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
-ห้องทั่วไป (ในเขตและนอกพื้นที่บริการ)


 •  ม.ปลาย

-ห้องเรียนพิเศษ MECP (Mini English Chinese Program)
-ห้องทั่วไป 

 1. สายวิทย์ - คณิต
 2. สายศิลป์ - คำนวณ
 3. สายศิลป์ - ภาษา
 4. สายศิลป์ - ทั่วไป

.........................................................................................................

ปีการศึกษา 2562
เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 - 6

 •  ม.ต้น

-ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
-ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
-ห้องเรียนความสามารถพิเศษ
-ห้องทั่วไป (ในเขตและนอกพื้นที่บริการ)

 

 •  ม.ปลาย

-ห้องเรียนพิเศษ MECP (Mini English Chinese Program)
-ห้องทั่วไป 

 1. สายวิทย์ - คณิต
 2. สายศิลป์ - คำนวณ
 3. สายศิลป์ - ภาษา
 4. สายศิลป์ - ทั่วไป

.........................................................................................................

ปีการศึกษา 2563
เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 - 6

 •  ม.ต้น

-ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
-ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
-ห้องทั่วไป (ในเขตและนอกพื้นที่บริการ)

 

 •  ม.ปลาย

-ห้องเรียนพิเศษ MECP (Mini English Chinese Program)
-ห้องทั่วไป 

 1. สายวิทย์ - คณิต
 2. สายศิลป์ - ภาษา
 3. สายศิลป์ - คำนวณ (อังกฤษ-คณิตศาสตร์)
 4. สายศิลป์ - ทั่วไป

.........................................................................................................