ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
นโยบายผู้บริหาร
นโยบายของผู้บริหาร JPEG Image ขนาดไฟล์ 123.97 KB 48113
ข้อมูลทั่วไป
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.93 KB 48322
กลุ่มบริหารวิชาการ
คู่มือระบบเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 166
คู่มือระบบเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง2564) Word Document ขนาดไฟล์ 779.32 KB 198
ปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.89 KB 48287
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 - 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 18.28 KB 48326
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.61 KB 48359
วชก.05 - บันทึกการมอบหมายการสอน แลกคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 38.59 KB 48216
วชก.04 - บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 48329
วชก.03 - ฟอร์ม Course Syllabus (กำหนดการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 88.86 KB 48380
วชก.02 - ฟอร์มบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 94.23 KB 48371
วชก.01 - ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 102.94 KB 48528
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 41.18 KB 48190
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ Eng. (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 40.11 KB 48420
กระดาษคำตอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 46.45 KB 48213
ใบนำส่งข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 48412
กลุ่มบริหารงานบุคคล
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู (เชี่ยวชาญ) Word Document ขนาดไฟล์ 30.92 KB 0
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู (ชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 34.06 KB 0
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู (ชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 30.85 KB 0
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู (ไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 30.62 KB 1
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง ค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสตรีพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.78 KB 91
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูโรงเรียนสตรีพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.75 KB 107
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 75.01 KB 29830
ค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษ2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 732.57 KB 44100
แบบรายงานผลอบรมการจัดการศึกษา การอบรมหลักสูตรออนไลน์ ช่วงปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 450.73 KB 48555
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.81 KB 48285
แบบบันทึกรายงานผลการไปราชการ/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 48327
บันทึกข้อความไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.55 KB 48279
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่องค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสตรีพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.98 KB 48357
เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 336.5 KB 48223
แบบบันทึกตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอย/หลักฐาน การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว21/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.55 KB 48711
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฎิบัติงานสำหรับข้าราชการครูโรงเรียนสตรีพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.89 KB 48251
รายงานการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 66.92 KB 48472
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 48091
ว20-2561-หลักเกณฑ์วิธีการ 48500
ว20-2561-คำชี้แจงแบบประเมิน 48315
หลักเกณฑ์ ว21 48301
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 48212
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 48226
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 48253
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน
แบบขอผ่อนผันเพื่อระดมทรัพยากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.13 KB 11
แบบนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 20.02 KB 48481
แบบเขียนโครงการปีงบ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 48520
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48314
งานกิจการนักเรียน
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสตรีพังงา 48300
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 48107
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 48273
แบบฟอร์มรายงานสรุปสารสนเทศรายกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 156.88 KB 48074
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 48322
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 48077
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 48374
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 48270
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 48102
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 48342
งานทะเบียนและวัดผล
แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนไม่ผ่าน (0 ร มผ มส) Word Document ขนาดไฟล์ 80.18 KB 48162
แบบสรุปผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.33 KB 48492
ขอส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด Word Document ขนาดไฟล์ 65.47 KB 48101
บันทึกข้อความนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% Word Document ขนาดไฟล์ 65.47 KB 48332
งานประกันคุณภาพ
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.15 KB 29614
ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.38 KB 44130
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 47747
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 48127
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 48514
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 48205
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 48180
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 48204
งานเทคโนโลยี
แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินการ การจัดการศึกษาทางไกล DLTV/ DLIT Word Document ขนาดไฟล์ 38.48 KB 48266
คู่มือ DLIT 48383
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 48349
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 48189
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 48728
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 48927
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 48443
งานควบคุมภายใน
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 48502
แบบ-ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48065
อื่นๆ
บันทึกข้อความ_นักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 48141
แบบบันทึกการทำPLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 48309