ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
นโยบายผู้บริหาร
นโยบายผู้บริหาร2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 413.3 KB 40
นโยบายของผู้บริหาร JPEG Image ขนาดไฟล์ 123.97 KB 48225
ข้อมูลทั่วไป
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.93 KB 48439
กลุ่มบริหารวิชาการ
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 45
คู่มือระบบเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 607 KB 363
คู่มือระบบเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 774.1 KB 479
ปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.89 KB 48398
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 - 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 18.28 KB 48439
วชก.05 - บันทึกการมอบหมายการสอน แลกคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 38.59 KB 48382
วชก.04 - บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 48442
วชก.03 - ฟอร์ม Course Syllabus (กำหนดการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 88.86 KB 48498
วชก.02 - ฟอร์มบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 94.23 KB 48492
วชก.01 - ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 102.94 KB 48696
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 41.18 KB 48311
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ Eng. (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 40.11 KB 48524
กระดาษคำตอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 46.45 KB 48324
ใบนำส่งข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 48527
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบรายงานผลการพัฒนาตามข้อตกลง PA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.58 KB 54
รายงานผลการปฏิบัติงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิเพื่อประกอบการการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.67 KB 40
1_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย) Word Document ขนาดไฟล์ 56.07 KB 99
2_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.19 KB 97
3_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.82 KB 100
4_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.83 KB 102
5_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูเชี่ยวชาญ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.87 KB 95
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู (เชี่ยวชาญ) Word Document ขนาดไฟล์ 30.92 KB 103
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู (ชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 34.06 KB 118
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู (ชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 30.85 KB 112
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู (ไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 30.62 KB 112
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง ค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสตรีพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.78 KB 239
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูโรงเรียนสตรีพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.75 KB 253
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 75.01 KB 29935
ค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษ2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 732.57 KB 44216
แบบรายงานผลอบรมการจัดการศึกษา การอบรมหลักสูตรออนไลน์ ช่วงปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 450.73 KB 48659
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.81 KB 48397
แบบบันทึกรายงานผลการไปราชการ/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 48436
บันทึกข้อความไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.55 KB 48401
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่องค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสตรีพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.98 KB 48460
เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 336.5 KB 48333
แบบบันทึกตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอย/หลักฐาน การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว21/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.55 KB 48813
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฎิบัติงานสำหรับข้าราชการครูโรงเรียนสตรีพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.89 KB 48363
รายงานการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 66.92 KB 48579
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 48200
>ว20-2561-หลักเกณฑ์วิธีการ 48602
>ว20-2561-คำชี้แจงแบบประเมิน 48419
>หลักเกณฑ์ ว21 48404
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 48315
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 48330
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 48418
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน
แบบขอผ่อนผันเพื่อระดมทรัพยากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.13 KB 114
แบบนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 20.59 KB 48592
แบบเขียนโครงการปีงบ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 48625
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48421
งานกิจการนักเรียน
>คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสตรีพังงา 48421
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.97 KB 107
แบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.81 KB 101
การแปลผล-SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.4 KB 96
SDQ-ผู้ปกครองประเมินนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.94 KB 97
SDQ-นักเรียนประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.44 KB 97
แบบประเมิน-SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.19 KB 97
แบบประเมิน-EQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.08 KB 97
>คู่มือการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 104
คู่มือเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 109
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 48213
งานสารสนเทศ
>สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 48419
แบบฟอร์มรายงานสรุปสารสนเทศรายกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 156.88 KB 48180
>สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 48450
>สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 48183
>สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 48476
>สารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 48367
>สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 48201
>สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 48444
งานทะเบียนและวัดผล
แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนไม่ผ่าน (0 ร มผ มส) Word Document ขนาดไฟล์ 80.18 KB 48265
แบบสรุปผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.33 KB 48597
ขอส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด Word Document ขนาดไฟล์ 65.47 KB 48199
บันทึกข้อความนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% Word Document ขนาดไฟล์ 65.47 KB 48436
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 36
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Personal Self Assessment Report: PSAR) ประจำปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 633.28 KB 100
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.15 KB 29733
ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.38 KB 44241
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 47852
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 48257
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 48624
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 48310
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 48277
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 48301
งานเทคโนโลยี
แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินการ การจัดการศึกษาทางไกล DLTV/ DLIT Word Document ขนาดไฟล์ 38.48 KB 48368
>คู่มือ DLIT 48482
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 48447
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 48293
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 48832
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 49028
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 48548
งานควบคุมภายใน
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 48610
แบบ-ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48170
อื่นๆ
บันทึกข้อความ_นักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 48246
แบบบันทึกการทำPLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 48413