ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
นโยบายผู้บริหาร
นโยบายของผู้บริหาร JPEG Image ขนาดไฟล์ 123.97 KB 1474
ข้อมูลทั่วไป
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.93 KB 1666
กลุ่มบริหารวิชาการ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.89 KB 1636
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 - 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 18.28 KB 1680
คู่มือระบบเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 747.57 KB 1652
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.61 KB 1720
วชก.05 - บันทึกการมอบหมายการสอน แลกคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 38.59 KB 1563
วชก.04 - บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 1691
วชก.03 - ฟอร์ม Course Syllabus (กำหนดการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 88.86 KB 1702
วชก.02 - ฟอร์มบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 94.23 KB 1716
วชก.01 - ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 102.94 KB 1816
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 41.18 KB 1539
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ Eng. (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 40.11 KB 1787
กระดาษคำตอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 46.45 KB 1572
ใบนำส่งข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 1772
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบรายงานผลอบรมการจัดการศึกษา การอบรมหลักสูตรออนไลน์ ช่วงปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 450.73 KB 1879
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.81 KB 1645
แบบบันทึกรายงานผลการไปราชการ/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 1688
บันทึกข้อความไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.55 KB 1631
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่องค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสตรีพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.98 KB 1712
เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 336.5 KB 1581
แบบบันทึกตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอย/หลักฐาน การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว21/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.55 KB 1792
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฎิบัติงานสำหรับข้าราชการครูโรงเรียนสตรีพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.89 KB 1599
รายงานการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 66.92 KB 1835
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 1445
ว20-2561-หลักเกณฑ์วิธีการ 1868
ว20-2561-คำชี้แจงแบบประเมิน 1686
หลักเกณฑ์ ว21 1665
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 1570
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 1594
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 1505
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน
แบบนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 20.02 KB 1817
แบบเขียนโครงการปีงบ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 1874
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 1661
งานกิจการนักเรียน
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสตรีพังงา 1651
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 1440
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 1630
แบบฟอร์มรายงานสรุปสารสนเทศรายกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 156.88 KB 1443
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 1688
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 1446
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 1742
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 1640
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 1471
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 1712
งานทะเบียนและวัดผล
แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนไม่ผ่าน (0 ร มผ มส) Word Document ขนาดไฟล์ 80.18 KB 1520
แบบสรุปผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.54 KB 1855
ขอส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด Word Document ขนาดไฟล์ 65.47 KB 1471
บันทึกข้อความนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% Word Document ขนาดไฟล์ 65.47 KB 1704
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 1105
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 1479
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 1870
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 1579
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 1545
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 1558
งานเทคโนโลยี
แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินการ การจัดการศึกษาทางไกล DLTV/ DLIT Word Document ขนาดไฟล์ 38.48 KB 1633
คู่มือ DLIT 1756
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 1722
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 1555
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 1644
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 1717
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 1793
งานควบคุมภายใน
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 1871
แบบ-ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 1437
อื่นๆ
บันทึกข้อความ_นักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 1512
แบบบันทึกการทำPLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 1678