ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
นโยบายผู้บริหาร
นโยบายผู้บริหาร2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 413.3 KB 67
นโยบายของผู้บริหาร JPEG Image ขนาดไฟล์ 123.97 KB 48236
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.93 KB 48490
**กลุ่มบริหารงานวิชาการ**
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 68
คู่มือระบบเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 607 KB 381
คู่มือระบบเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 774.1 KB 509
ปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.89 KB 48405
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 - 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 18.28 KB 48446
วชก.05 - บันทึกการมอบหมายการสอน แลกคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 38.59 KB 48412
วชก.04 - บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 48455
วชก.03 - ฟอร์ม Course Syllabus (กำหนดการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 88.86 KB 48502
วชก.02 - ฟอร์มบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 94.23 KB 48509
วชก.01 - ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 102.94 KB 48704
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 41.18 KB 48318
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ Eng. (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 40.11 KB 48529
กระดาษคำตอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 46.45 KB 48330
ใบนำส่งข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 48539
-งานทะเบียนและวัดผล
แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนไม่ผ่าน (0 ร มผ มส) Word Document ขนาดไฟล์ 80.18 KB 48274
แบบสรุปผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.33 KB 48605
บันทึกข้อความนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% Word Document ขนาดไฟล์ 65.47 KB 48442
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 48219
-งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอน IS3 - ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 48300
เอกสารการสอน IS1 - ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 48848
เอกสารการสอน IS3 - ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 49035
เอกสารการสอน IS1 - ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 48559
-งานศูนย์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/สื่อนวัตกรรม
แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินการ การจัดการศึกษาทางไกล DLTV/ DLIT Word Document ขนาดไฟล์ 38.48 KB 48370
>คู่มือ DLIT 48484
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 48449
**กลุ่มบริหารงานทั่วไป**
>คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสตรีพังงา 48428
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 16
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.97 KB 116
แบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.81 KB 108
SDQ-การแปลผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.4 KB 98
SDQ-ผู้ปกครองประเมินนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.94 KB 107
SDQ-นักเรียนประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.44 KB 100
แบบประเมิน-SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.19 KB 101
แบบประเมิน-EQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.08 KB 98
>คู่มือการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 110
คู่มือเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 111
**กลุ่มบริหารงานงบประมาณ**
แบบการเขียนโครงการปีงบ 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 9
แบบฟอร์มรายงานโครงการ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 48
แบบนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 20.59 KB 48604
-งานสารสนเทศสถานศึกษา
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 18
>สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 48428
แบบฟอร์มรายงานสรุปสารสนเทศรายกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 156.88 KB 48185
>สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 48458
>สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 48184
>สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 48477
>สารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 48368
>สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 48202
>สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 48445
-งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 65
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Personal Self Assessment Report: PSAR) ประจำปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 633.28 KB 106
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง ค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสตรีพังงา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.78 KB 285
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.38 KB 44255
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 47853
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 48261
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 48626
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 48311
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 48278
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 48303
-งานควบคุมภายใน
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 48643
แบบ-ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48198
**กลุ่มบริหารงานบุคคล**
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.64 KB 43
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาตนเองตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.28 KB 20
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 918.49 KB 29
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน และเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) Word Document ขนาดไฟล์ 35.53 KB 88
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน และเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.67 KB 67
1_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย) Word Document ขนาดไฟล์ 56.07 KB 114
2_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.19 KB 121
3_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.82 KB 117
4_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.83 KB 119
5_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูเชี่ยวชาญ) Word Document ขนาดไฟล์ 64.87 KB 97
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูโรงเรียนสตรีพังงา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.75 KB 272
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง ค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสตรีพังงา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 732.57 KB 44241
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง ค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสตรีพังงา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.98 KB 48476
เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 336.5 KB 48347
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฎิบัติงานสำหรับข้าราชการครูโรงเรียนสตรีพังงา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.89 KB 48374
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 48216
>ว20-2561-หลักเกณฑ์วิธีการ 48608
>ว20-2561-คำชี้แจงแบบประเมิน 48424
-เอกสาร วPA
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับกรรมการประเมิน) Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 7
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สำหรับกรรมการประเมิน) Word Document ขนาดไฟล์ 31.49 KB 8
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สำหรับกรรมการประเมิน) Word Document ขนาดไฟล์ 31.45 KB 15
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ (สำหรับกรรมการประเมิน) Word Document ขนาดไฟล์ 31.28 KB 21
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู Word Document ขนาดไฟล์ 18.38 KB 39
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (เชี่ยวชาญพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 29.57 KB 5
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (เชี่ยวชาญ) Word Document ขนาดไฟล์ 28.98 KB 3
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 28.51 KB 30
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 26.85 KB 21
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 25.78 KB 30
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 920.23 KB 47
แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 34.44 KB 96
แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.58 KB 95
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู (เชี่ยวชาญ) Word Document ขนาดไฟล์ 30.92 KB 108
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู (ชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 34.06 KB 142
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู (ชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 30.85 KB 129
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู (ไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 30.62 KB 141
-แบบฟอร์ม งานบุคลากร
แบบรายงานผลอบรมการจัดการศึกษา การอบรมหลักสูตรออนไลน์ ช่วงปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 450.73 KB 48664
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.81 KB 48409
แบบรายงานผลการไปราชการ/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 48453
บันทึกข้อความไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.55 KB 48415
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 18.52 KB 48425
อื่นๆ
บันทึกข้อความ_นักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 48253
แบบบันทึกการทำPLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 48429