ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.93 KB 93745
ฝ่ายกิจการนักเรียน
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสตรีพังงา 93670
ฝ่ายบุคลากร
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.81 KB 6
แบบบันทึกรายงานผลการไปราชการ/อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 45361
บันทึกข้อความไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.55 KB 93524
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่องค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสตรีพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.98 KB 93533
เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 336.5 KB 93560
แบบบันทึกตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอย/หลักฐาน การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว21/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.55 KB 93568
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฎิบัติงานสำหรับข้าราชการครูโรงเรียนสตรีพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.89 KB 93529
รายงานการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 66.92 KB 93727
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 93832
ว20-2561-หลักเกณฑ์วิธีการ 93781
ว20-2561-คำชี้แจงแบบประเมิน 93879
หลักเกณฑ์ ว21 93788
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 93900
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 93883
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 94123
งานสารสนเทศ
แบบฟอร์มรายงานสรุปสารสนเทศรายกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 156.88 KB 25020
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 93677
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 93690
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 93673
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 93683
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 93824
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 93832
ฝ่ายงบประมาณและแผน
แบบเขียนโครงการปีงบ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 93781
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 93771
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 934.95 KB 93610
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล PSAR ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 676.04 KB 93753
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี61 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 93735
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 93794
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR 60) Word Document ขนาดไฟล์ 94.24 KB 93918
แบบประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 93773
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 93928
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 93809
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 94007
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 93896
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 95393
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 93890
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 95509
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 93951
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 94169
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 93948
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 95383
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 94402
ฝ่ายงานวิชาการ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.89 KB 24937
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 - 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 18.28 KB 93717
คู่มือระบบเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 747.57 KB 93712
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.61 KB 93713
วชก.05 - บันทึกการมอบหมายการสอน แลกคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41.77 KB 93807
วชก.04 - บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 93723
วชก.03 - ฟอร์ม Course Syllabus (กำหนดการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 89.15 KB 93815
วชก.02 - ฟอร์มบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 91.76 KB 93806
วชก.01 - ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 102.7 KB 93852
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 41.18 KB 93828
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ Eng. (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 40.11 KB 93711
กระดาษคำตอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 46.45 KB 93770
ใบนำส่งข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 93796
งานทะเบียนและวัดผล
แบบสรุปผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.54 KB 93001
ขอส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด Word Document ขนาดไฟล์ 65.47 KB 93674
บันทึกข้อความนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% Word Document ขนาดไฟล์ 65.47 KB 93713
งานควบคุมภายใน
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 93683
แบบ-ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 93676
นโยบายผู้บริหาร
นโยบายของผู้บริหาร JPEG Image ขนาดไฟล์ 123.97 KB 93663
งานเทคโนโลยี
แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินการ การจัดการศึกษาทางไกล DLTV/ DLIT Word Document ขนาดไฟล์ 38.48 KB 93896
คู่มือ DLIT 93759
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 93780
อื่นๆ
บันทึกข้อความ_นักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 45434
แบบบันทึกการทำPLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 93826