ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือ DLIT 12
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 24
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.54 KB 157
ศูนย์คอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มประกาศข่าวกับเว็บไซต์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.24 KB 151
ฝ่ายวิชาการ
aar ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 116
รายงานการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 454 KB 307
ส่วนหน้าเอกสารหลักสูตร 59 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 58
หลักสูตรสถานศึกษา 2559 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 208 KB 82
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 443 KB 146
อจท.ลดเวลาเรียนช่วงชั้นที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 70
การจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 148
บันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 63
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 70.52 KB 182
แบบขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 36.05 KB 130
Course Syllabus (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 138
ปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 238
องค์ประกอบของแผนการสอน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 163
สรุปผลการเรียนแยกตามรายวิชา.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.65 KB 185
สรุปผลการเรียนแยกตามระดับชั้น.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.48 KB 177
สรุปผลการเรียนกลุ่มสาระแยกตามครูผู้สอน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.51 KB 178
สรุปผลการปฏิบัติงานครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 188
สรุปผลการแข่งขันนักเรียนกลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 124
วิจัยในชั้นเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 441
วิจัย 5 บท.doc Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 1539
รายงานผลการสอบแก้ตัว.doc Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 177
รายงานผลการตรวจปพ.5วิชาการ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 207
รายงานผลการตรวจปพ.5 กลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 1018
รายงานการไปอบรมสัมนา.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 982
แบบสรุปการบูรณาการชิ้นงานนักเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 183
แบบส่งรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่าน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.28 KB 187
แบบรายงานการตรวจข้อสอบ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 207
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 163
แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 174
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 195
แบบบันทึกนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 60 และ 80%.doc Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 284
แบบบันทึกการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 298
บันทึกแจ้งการขาดเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 616
บันทึกขอเลื่อนสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 139
บันทึกขอย้ายนักเรียนออก Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 177
บันทึกขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 362
บันทึกขอมีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 146
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 310
บันทึกการส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 234
บันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 285
บันทึกการประเมินผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 207
บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 271
ทะเบียนสื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 2906
เค้าโครงงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 476
เอกสารประกอบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 160
เอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยน / แก้ไข ชื่อ – สกุล Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 139
เครื่องมือนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 90.57 KB 419
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 153
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 171
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 209
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 194
ข้อมูลครูเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เป็นวิทยากร/การได้รับรางวัล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 233
แบบบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล ครั้งที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 281
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 396
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 54.63 KB 433
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 319.5 KB 123
SDQ ฉบับแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 686.5 KB 400
ฝ่ายบุคลากร
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 99
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 68
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 153
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 126
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 75
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 77
ฝ่ายงบประมาณและแผน
SWOT สพง. ปีงบ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 14.39 KB 58
สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 127
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2559-2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.36 KB 130
แบบเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 16.43 KB 87
งานประกันคุณภาพ
แบบประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 10
PSAR1_2560 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 20
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 27
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 65
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 107
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 145
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 1352
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 153
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 1734
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 207
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 93
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 105
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 166
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 211