ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักเกณฑ์ ว21 29
คู่มือ DLIT 37
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 59
ฝ่ายวิชาการ
aar ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 164
รายงานการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 454 KB 971
ส่วนหน้าเอกสารหลักสูตร 59 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 142
หลักสูตรสถานศึกษา 2559 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 208 KB 170
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 443 KB 188
อจท.ลดเวลาเรียนช่วงชั้นที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 113
การจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 193
บันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 103
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 70.52 KB 271
แบบขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 36.05 KB 198
Course Syllabus (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 231
ปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 278
องค์ประกอบของแผนการสอน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 198
สรุปผลการเรียนแยกตามรายวิชา.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.65 KB 217
สรุปผลการเรียนแยกตามระดับชั้น.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.48 KB 205
สรุปผลการเรียนกลุ่มสาระแยกตามครูผู้สอน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.51 KB 218
สรุปผลการปฏิบัติงานครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 218
สรุปผลการแข่งขันนักเรียนกลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 159
วิจัยในชั้นเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 479
วิจัย 5 บท.doc Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 1594
รายงานผลการสอบแก้ตัว.doc Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 213
รายงานผลการตรวจปพ.5วิชาการ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 243
รายงานผลการตรวจปพ.5 กลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 1138
รายงานการไปอบรมสัมนา.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 1018
แบบสรุปการบูรณาการชิ้นงานนักเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 208
แบบส่งรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่าน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.28 KB 227
แบบรายงานการตรวจข้อสอบ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 232
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 189
แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 214
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 224
แบบบันทึกนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 60 และ 80%.doc Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 328
แบบบันทึกการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 330
บันทึกแจ้งการขาดเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 643
บันทึกขอเลื่อนสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 163
บันทึกขอย้ายนักเรียนออก Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 209
บันทึกขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 393
บันทึกขอมีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 175
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 373
บันทึกการส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 289
บันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 327
บันทึกการประเมินผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 242
บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 319
ทะเบียนสื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 4475
เค้าโครงงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 503
เอกสารประกอบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 194
เอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยน / แก้ไข ชื่อ – สกุล Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 181
เครื่องมือนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 90.57 KB 447
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 177
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 200
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 238
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 222
ข้อมูลครูเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เป็นวิทยากร/การได้รับรางวัล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 259
แบบบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล ครั้งที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 312
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 427
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 54.63 KB 3198
SDQ ฉบับแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 686.5 KB 425
ฝ่ายบุคลากร
ว20-2561-หลักเกณฑ์วิธีการ 7
ว20-2561-คำชี้แจงแบบประเมิน 6
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 148
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 111
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 191
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 158
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 101
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 105
ฝ่ายงบประมาณและแผน
แบบการเขียนโครง Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 28
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 22
SWOT สพง. ปีงบ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 14.39 KB 89
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2559-2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.36 KB 157
งานประกันคุณภาพ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR 60) Word Document ขนาดไฟล์ 94.24 KB 172
แบบประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 49
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 54
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 95
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 153
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 173
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 1377
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 172
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 1763
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 225
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 154
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 174
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 398
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 358