ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือ DLIT 27
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 41
ฝ่ายวิชาการ
aar ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 141
รายงานการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 454 KB 494
ส่วนหน้าเอกสารหลักสูตร 59 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 72
หลักสูตรสถานศึกษา 2559 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 208 KB 112
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 443 KB 171
อจท.ลดเวลาเรียนช่วงชั้นที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 89
การจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 169
บันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 77
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 70.52 KB 214
แบบขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 36.05 KB 151
Course Syllabus (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 167
ปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 257
องค์ประกอบของแผนการสอน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 177
สรุปผลการเรียนแยกตามรายวิชา.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.65 KB 202
สรุปผลการเรียนแยกตามระดับชั้น.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.48 KB 190
สรุปผลการเรียนกลุ่มสาระแยกตามครูผู้สอน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.51 KB 194
สรุปผลการปฏิบัติงานครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 205
สรุปผลการแข่งขันนักเรียนกลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 139
วิจัยในชั้นเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 466
วิจัย 5 บท.doc Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 1562
รายงานผลการสอบแก้ตัว.doc Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 193
รายงานผลการตรวจปพ.5วิชาการ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 223
รายงานผลการตรวจปพ.5 กลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 1077
รายงานการไปอบรมสัมนา.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 998
แบบสรุปการบูรณาการชิ้นงานนักเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 196
แบบส่งรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่าน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.28 KB 212
แบบรายงานการตรวจข้อสอบ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 220
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 175
แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 191
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 208
แบบบันทึกนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 60 และ 80%.doc Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 304
แบบบันทึกการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 316
บันทึกแจ้งการขาดเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 631
บันทึกขอเลื่อนสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 152
บันทึกขอย้ายนักเรียนออก Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 192
บันทึกขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 379
บันทึกขอมีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 159
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 336
บันทึกการส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 256
บันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 304
บันทึกการประเมินผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 224
บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 283
ทะเบียนสื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 3568
เค้าโครงงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 492
เอกสารประกอบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 175
เอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยน / แก้ไข ชื่อ – สกุล Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 153
เครื่องมือนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 90.57 KB 433
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 167
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 186
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 226
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 208
ข้อมูลครูเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เป็นวิทยากร/การได้รับรางวัล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 248
แบบบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล ครั้งที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 295
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 413
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 54.63 KB 1281
SDQ ฉบับแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 686.5 KB 414
ฝ่ายบุคลากร
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 126
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 85
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 169
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 142
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 92
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 89
ฝ่ายงบประมาณและแผน
SWOT สพง. ปีงบ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 14.39 KB 74
สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 186
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2559-2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.36 KB 144
แบบเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 16.43 KB 99
งานประกันคุณภาพ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR 60) Word Document ขนาดไฟล์ 94.24 KB 150
แบบประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 35
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 43
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 82
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 131
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 160
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 1365
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 166
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 1745
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 218
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 111
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 128
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 241
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 255