ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการทำPLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 164
หลักเกณฑ์ ว21 143
คู่มือ DLIT 113
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 136
ข้อมูลทั่วไป
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.93 KB 75
ฝ่ายกิจการนักเรียน
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสตรีพังงา 10
SDQ ฉบับแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 686.5 KB 509
ฝ่ายบุคลากร
รายงานการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 66.92 KB 53
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 58
ว20-2561-หลักเกณฑ์วิธีการ 136
ว20-2561-คำชี้แจงแบบประเมิน 198
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 244
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 228
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 293
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 261
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 36
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 29
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 33
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 178
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 182
ฝ่ายงบประมาณและแผน
แบบเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 115
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 101
งานประกันคุณภาพ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล PSAR ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 676.04 KB 97
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี61 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 68
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 149
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR 60) Word Document ขนาดไฟล์ 94.24 KB 264
แบบประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 123
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 213
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 165
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 290
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 246
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 1533
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 243
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 1852
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 307
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 290
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 282
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 775
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 750
ฝ่ายงานวิชาการ
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 - 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 18.28 KB 55
คู่มือระบบเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 747.57 KB 54
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.61 KB 56
วชก.05 - บันทึกการมอบหมายการสอน แลกคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41.77 KB 104
วชก.04 - บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 55
วชก.03 - ฟอร์ม Course Syllabus (กำหนดการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 89.15 KB 144
วชก.02 - ฟอร์มบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 91.76 KB 131
วชก.01 - ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 102.7 KB 153
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 41.18 KB 131
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ Eng. (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 40.11 KB 59
กระดาษคำตอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 46.45 KB 102
ใบนำส่งข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 131
งานทะเบียนและวัดผล
ขอส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด Word Document ขนาดไฟล์ 65.47 KB 21
บันทึกข้อความนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% Word Document ขนาดไฟล์ 65.47 KB 67
งานควบคุมภายใน
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 38
แบบ-ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 31
นโยบายผู้บริหาร
นโยบายของผู้บริหาร JPEG Image ขนาดไฟล์ 123.97 KB 22