ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือ DLIT 19
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 35
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.54 KB 192
ฝ่ายวิชาการ
aar ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 129
รายงานการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 454 KB 382
ส่วนหน้าเอกสารหลักสูตร 59 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 66
หลักสูตรสถานศึกษา 2559 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 208 KB 105
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 443 KB 160
อจท.ลดเวลาเรียนช่วงชั้นที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 80
การจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 158
บันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 71
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 70.52 KB 198
แบบขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 36.05 KB 140
Course Syllabus (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 152
ปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 248
องค์ประกอบของแผนการสอน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 172
สรุปผลการเรียนแยกตามรายวิชา.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.65 KB 194
สรุปผลการเรียนแยกตามระดับชั้น.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.48 KB 186
สรุปผลการเรียนกลุ่มสาระแยกตามครูผู้สอน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.51 KB 187
สรุปผลการปฏิบัติงานครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 197
สรุปผลการแข่งขันนักเรียนกลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 131
วิจัยในชั้นเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 458
วิจัย 5 บท.doc Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 1553
รายงานผลการสอบแก้ตัว.doc Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 187
รายงานผลการตรวจปพ.5วิชาการ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 216
รายงานผลการตรวจปพ.5 กลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 1058
รายงานการไปอบรมสัมนา.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 992
แบบสรุปการบูรณาการชิ้นงานนักเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 190
แบบส่งรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่าน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.28 KB 204
แบบรายงานการตรวจข้อสอบ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 216
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 170
แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 184
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 201
แบบบันทึกนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 60 และ 80%.doc Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 299
แบบบันทึกการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 306
บันทึกแจ้งการขาดเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 625
บันทึกขอเลื่อนสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 147
บันทึกขอย้ายนักเรียนออก Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 185
บันทึกขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 372
บันทึกขอมีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 153
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 326
บันทึกการส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 245
บันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 292
บันทึกการประเมินผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 216
บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 279
ทะเบียนสื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 3204
เค้าโครงงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 486
เอกสารประกอบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 169
เอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยน / แก้ไข ชื่อ – สกุล Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 147
เครื่องมือนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 90.57 KB 426
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 162
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 179
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 217
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 202
ข้อมูลครูเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เป็นวิทยากร/การได้รับรางวัล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 243
แบบบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล ครั้งที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 290
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 406
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 54.63 KB 704
SDQ ฉบับแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 686.5 KB 407
ฝ่ายบุคลากร
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 118
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 77
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 160
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 135
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 82
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 84
ฝ่ายงบประมาณและแผน
SWOT สพง. ปีงบ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 14.39 KB 66
สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 164
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2559-2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.36 KB 137
แบบเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 16.43 KB 94
งานประกันคุณภาพ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR 60) Word Document ขนาดไฟล์ 94.24 KB 137
แบบประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 23
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 35
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 76
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 119
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 154
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 1358
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 159
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 1740
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 212
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 102
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 117
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 197
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 230