ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการทำPLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 22
หลักเกณฑ์ ว21 47
คู่มือ DLIT 43
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 66
ฝ่ายวิชาการ
aar ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 178
รายงานการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 454 KB 1208
ส่วนหน้าเอกสารหลักสูตร 59 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 147
หลักสูตรสถานศึกษา 2559 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 208 KB 181
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 443 KB 195
อจท.ลดเวลาเรียนช่วงชั้นที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 124
การจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 206
บันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 109
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 70.52 KB 306
แบบขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 36.05 KB 235
Course Syllabus (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 253
ปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 296
องค์ประกอบของแผนการสอน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 216
สรุปผลการเรียนแยกตามรายวิชา.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.65 KB 221
สรุปผลการเรียนแยกตามระดับชั้น.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.48 KB 212
สรุปผลการเรียนกลุ่มสาระแยกตามครูผู้สอน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.51 KB 224
สรุปผลการปฏิบัติงานครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 224
สรุปผลการแข่งขันนักเรียนกลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 164
วิจัยในชั้นเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 484
วิจัย 5 บท.doc Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 1599
รายงานผลการสอบแก้ตัว.doc Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 220
รายงานผลการตรวจปพ.5วิชาการ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 253
รายงานผลการตรวจปพ.5 กลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 1208
รายงานการไปอบรมสัมนา.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 1023
แบบสรุปการบูรณาการชิ้นงานนักเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 213
แบบส่งรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่าน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.28 KB 231
แบบรายงานการตรวจข้อสอบ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 239
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 197
แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 222
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 234
แบบบันทึกนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 60 และ 80%.doc Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 339
แบบบันทึกการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 338
บันทึกแจ้งการขาดเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 648
บันทึกขอเลื่อนสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 172
บันทึกขอย้ายนักเรียนออก Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 212
บันทึกขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 399
บันทึกขอมีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 178
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 399
บันทึกการส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 312
บันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 332
บันทึกการประเมินผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 255
บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 326
ทะเบียนสื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 5412
เค้าโครงงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 507
เอกสารประกอบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 199
เอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยน / แก้ไข ชื่อ – สกุล Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 187
เครื่องมือนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 90.57 KB 453
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 186
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 208
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 246
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 233
ข้อมูลครูเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เป็นวิทยากร/การได้รับรางวัล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 262
แบบบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล ครั้งที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 320
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 433
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 54.63 KB 4098
SDQ ฉบับแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 686.5 KB 430
ฝ่ายบุคลากร
ว20-2561-หลักเกณฑ์วิธีการ 37
ว20-2561-คำชี้แจงแบบประเมิน 38
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 156
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 117
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 197
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 163
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 108
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 113
ฝ่ายงบประมาณและแผน
แบบการเขียนโครง Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 37
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 29
SWOT สพง. ปีงบ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 14.39 KB 92
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2559-2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.36 KB 164
งานประกันคุณภาพ
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 38
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล2561 (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 615.56 KB 98
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕60 Word Document ขนาดไฟล์ 652.33 KB 14
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR 60) Word Document ขนาดไฟล์ 94.24 KB 190
แบบประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 52
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 61
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 97
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 169
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 180
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 1383
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 177
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 1768
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 231
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 161
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 181
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 471
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 399
ฝ่ายวิชาการ2561
ใบนำส่งข้อสอบ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 18
ตัวอย่างเนื้อหาข้อสอบ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 28
ใบปะหน้าข้อสอบ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 24