ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการทำPLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 148
หลักเกณฑ์ ว21 132
คู่มือ DLIT 103
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 127
ข้อมูลทั่วไป
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.93 KB 60
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 54.63 KB 6095
SDQ ฉบับแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 686.5 KB 496
ฝ่ายบุคลากร
รายงานการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 66.92 KB 43
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 47
ว20-2561-หลักเกณฑ์วิธีการ 125
ว20-2561-คำชี้แจงแบบประเมิน 146
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 230
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 212
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 278
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 244
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 23
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 19
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 21
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 167
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 169
ฝ่ายงบประมาณและแผน
แบบเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 103
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 87
งานประกันคุณภาพ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล PSAR ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 676.04 KB 86
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี61 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 56
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 139
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR 60) Word Document ขนาดไฟล์ 94.24 KB 254
แบบประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 112
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 180
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 155
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 273
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 233
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 1486
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 230
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 1837
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 297
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 275
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 261
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 762
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 723
ฝ่ายงานวิชาการ
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 - 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 18.28 KB 25
คู่มือระบบเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 747.57 KB 33
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.61 KB 41
วชก.05 - บันทึกการมอบหมายการสอน แลกคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41.77 KB 76
วชก.04 - บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 45
วชก.03 - ฟอร์ม Course Syllabus (กำหนดการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 89.15 KB 97
วชก.02 - ฟอร์มบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 91.76 KB 111
วชก.01 - ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 102.7 KB 90
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 41.18 KB 120
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ Eng. (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 40.11 KB 49
กระดาษคำตอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 46.45 KB 91
ใบนำส่งข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 119
งานทะเบียนและวัดผล
ขอส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด Word Document ขนาดไฟล์ 65.47 KB 15
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 199.8 KB 49
บันทึกข้อความนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% Word Document ขนาดไฟล์ 65.47 KB 60
งานควบคุมภายใน
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 32
แบบ-ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 27
นโยบายผู้บริหาร
นโยบายของผู้บริหาร JPEG Image ขนาดไฟล์ 123.97 KB 15