ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการทำPLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 105
หลักเกณฑ์ ว21 95
คู่มือ DLIT 76
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 99
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 54.63 KB 4764
SDQ ฉบับแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 686.5 KB 469
ฝ่ายบุคลากร
ว20-2561-หลักเกณฑ์วิธีการ 85
ว20-2561-คำชี้แจงแบบประเมิน 77
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 195
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 155
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 230
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 200
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 140
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 142
ฝ่ายงบประมาณและแผน
แบบการเขียนโครง Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 67
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 61
SWOT สพง. ปีงบ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 14.39 KB 125
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2559-2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.36 KB 193
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี61 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 1
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 103
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล2561 (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 615.56 KB 161
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕60 Word Document ขนาดไฟล์ 652.33 KB 48
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR 60) Word Document ขนาดไฟล์ 94.24 KB 226
แบบประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 81
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 94
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 128
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 208
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 210
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 1432
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 208
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 1803
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 259
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 199
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 218
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 606
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 570
ฝ่ายงานวิชาการ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.61 KB 5
วชก.05 - บันทึกการมอบหมายการสอน แลกคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41.77 KB 23
วชก.04 - บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 19
วชก.03 - ฟอร์ม Course Syllabus (กำหนดการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 89.15 KB 24
วชก.02 - ฟอร์มบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 91.76 KB 52
วชก.01 - ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 102.7 KB 26
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 41.18 KB 61
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ Eng. (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 40.11 KB 24
กระดาษคำตอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 46.45 KB 51
ใบนำส่งข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 86