ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการทำPLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 129
หลักเกณฑ์ ว21 121
คู่มือ DLIT 97
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 118
ข้อมูลทั่วไป
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.93 KB 43
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 54.63 KB 6001
SDQ ฉบับแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 686.5 KB 489
ฝ่ายบุคลากร
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 25
ว20-2561-หลักเกณฑ์วิธีการ 115
ว20-2561-คำชี้แจงแบบประเมิน 105
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 218
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 195
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 250
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 226
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 13
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 14
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 14
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 159
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 162
ฝ่ายงบประมาณและแผน
แบบเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 89
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 67
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี61 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 36
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 131
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล2561 (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 615.56 KB 209
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕60 Word Document ขนาดไฟล์ 652.33 KB 72
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR 60) Word Document ขนาดไฟล์ 94.24 KB 243
แบบประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 98
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 145
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 149
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 249
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 226
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 1464
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 222
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 1825
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 281
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 223
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 251
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 739
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 686
ฝ่ายงานวิชาการ
คู่มือระบบเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 747.57 KB 12
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.61 KB 29
วชก.05 - บันทึกการมอบหมายการสอน แลกคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41.77 KB 59
วชก.04 - บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 38
วชก.03 - ฟอร์ม Course Syllabus (กำหนดการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 89.15 KB 74
วชก.02 - ฟอร์มบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 91.76 KB 92
วชก.01 - ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 102.7 KB 76
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 41.18 KB 94
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ Eng. (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 40.11 KB 38
กระดาษคำตอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 46.45 KB 76
ใบนำส่งข้อสอบ (ใหม่ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 107
งานทะเบียนและวัดผล
ขอส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด Word Document ขนาดไฟล์ 65.47 KB 4
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 199.8 KB 17
บันทึกข้อความนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% Word Document ขนาดไฟล์ 65.47 KB 54
งานควบคุมภายใน
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 27
แบบ-ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 21
นโยบายผู้บริหาร
นโยบายของผู้บริหาร JPEG Image ขนาดไฟล์ 123.97 KB 7