ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการทำPLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 57
หลักเกณฑ์ ว21 65
คู่มือ DLIT 55
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 78
ฝ่ายวิชาการ
aar ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 202
รายงานการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 454 KB 1296
ส่วนหน้าเอกสารหลักสูตร 59 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 161
หลักสูตรสถานศึกษา 2559 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 208 KB 196
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 443 KB 209
อจท.ลดเวลาเรียนช่วงชั้นที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 139
การจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 219
บันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 123
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 70.52 KB 338
แบบขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 36.05 KB 264
Course Syllabus (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 289
ปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 311
องค์ประกอบของแผนการสอน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 235
สรุปผลการเรียนแยกตามรายวิชา.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.65 KB 236
สรุปผลการเรียนแยกตามระดับชั้น.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.48 KB 226
สรุปผลการเรียนกลุ่มสาระแยกตามครูผู้สอน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.51 KB 237
สรุปผลการปฏิบัติงานครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 237
สรุปผลการแข่งขันนักเรียนกลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 177
วิจัยในชั้นเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 501
วิจัย 5 บท.doc Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 1615
รายงานผลการสอบแก้ตัว.doc Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 234
รายงานผลการตรวจปพ.5วิชาการ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 268
รายงานผลการตรวจปพ.5 กลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 1251
รายงานการไปอบรมสัมนา.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 1040
แบบสรุปการบูรณาการชิ้นงานนักเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 227
แบบส่งรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่าน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.28 KB 244
แบบรายงานการตรวจข้อสอบ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 253
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 208
แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 233
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 250
แบบบันทึกนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 60 และ 80%.doc Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 353
แบบบันทึกการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 350
บันทึกแจ้งการขาดเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 661
บันทึกขอเลื่อนสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 186
บันทึกขอย้ายนักเรียนออก Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 224
บันทึกขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 411
บันทึกขอมีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 190
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 420
บันทึกการส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 337
บันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 350
บันทึกการประเมินผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 277
บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 338
ทะเบียนสื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 5793
เค้าโครงงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 519
เอกสารประกอบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 210
เอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยน / แก้ไข ชื่อ – สกุล Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 197
เครื่องมือนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 90.57 KB 465
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 196
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 217
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 258
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 242
ข้อมูลครูเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เป็นวิทยากร/การได้รับรางวัล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 271
แบบบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล ครั้งที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 332
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 445
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 54.63 KB 4449
SDQ ฉบับแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 686.5 KB 441
ฝ่ายบุคลากร
ว20-2561-หลักเกณฑ์วิธีการ 53
ว20-2561-คำชี้แจงแบบประเมิน 50
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 169
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 129
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 208
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 174
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 118
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 122
ฝ่ายงบประมาณและแผน
แบบการเขียนโครง Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 49
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 40
SWOT สพง. ปีงบ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 14.39 KB 102
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2559-2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.36 KB 173
งานประกันคุณภาพ
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 66
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล2561 (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 615.56 KB 128
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕60 Word Document ขนาดไฟล์ 652.33 KB 28
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR 60) Word Document ขนาดไฟล์ 94.24 KB 201
แบบประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 61
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 70
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 106
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 183
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 190
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 1406
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 186
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 1779
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 240
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 175
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 195
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 569
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 525
ฝ่ายวิชาการ2561
ใบนำส่งข้อสอบ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 33
ตัวอย่างเนื้อหาข้อสอบ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 46
ใบปะหน้าข้อสอบ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 38