ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการทำPLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 11
หลักเกณฑ์ ว21 41
คู่มือ DLIT 41
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 65
ฝ่ายวิชาการ
aar ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 173
รายงานการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 454 KB 1027
ส่วนหน้าเอกสารหลักสูตร 59 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 144
หลักสูตรสถานศึกษา 2559 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 208 KB 176
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 443 KB 190
อจท.ลดเวลาเรียนช่วงชั้นที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 119
การจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 202
บันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 53.96 KB 106
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 70.52 KB 300
แบบขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 36.05 KB 227
Course Syllabus (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 246
ปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 294
องค์ประกอบของแผนการสอน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 209
สรุปผลการเรียนแยกตามรายวิชา.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.65 KB 219
สรุปผลการเรียนแยกตามระดับชั้น.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.48 KB 211
สรุปผลการเรียนกลุ่มสาระแยกตามครูผู้สอน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.51 KB 222
สรุปผลการปฏิบัติงานครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 221
สรุปผลการแข่งขันนักเรียนกลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 162
วิจัยในชั้นเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 482
วิจัย 5 บท.doc Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 1598
รายงานผลการสอบแก้ตัว.doc Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 218
รายงานผลการตรวจปพ.5วิชาการ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 251
รายงานผลการตรวจปพ.5 กลุ่มสาระ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 1162
รายงานการไปอบรมสัมนา.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 1020
แบบสรุปการบูรณาการชิ้นงานนักเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 212
แบบส่งรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่าน.xlsx Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.28 KB 228
แบบรายงานการตรวจข้อสอบ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 236
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 195
แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 218
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู.doc Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 230
แบบบันทึกนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 60 และ 80%.doc Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 335
แบบบันทึกการเรียนซ้ำ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 335
บันทึกแจ้งการขาดเรียน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 646
บันทึกขอเลื่อนสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 170
บันทึกขอย้ายนักเรียนออก Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 209
บันทึกขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 397
บันทึกขอมีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 177
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 386
บันทึกการส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 304
บันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 329
บันทึกการประเมินผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 248
บันทึกการขอนักเรียนทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 324
ทะเบียนสื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 4794
เค้าโครงงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 504
เอกสารประกอบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 197
เอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยน / แก้ไข ชื่อ – สกุล Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 185
เครื่องมือนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 90.57 KB 452
คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 181
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 206
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 241
ข้อมูลการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 225
ข้อมูลครูเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เป็นวิทยากร/การได้รับรางวัล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 259
แบบบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล ครั้งที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 319
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 432
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 54.63 KB 3744
SDQ ฉบับแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 686.5 KB 428
ฝ่ายบุคลากร
ว20-2561-หลักเกณฑ์วิธีการ 22
ว20-2561-คำชี้แจงแบบประเมิน 27
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 153
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.84 KB 116
ใบขอแลกเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 17.1 KB 195
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 16.57 KB 161
งานสารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 105
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 111
ฝ่ายงบประมาณและแผน
แบบการเขียนโครง Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 35
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 27
SWOT สพง. ปีงบ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 14.39 KB 90
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2559-2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.36 KB 161
งานประกันคุณภาพ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR 60) Word Document ขนาดไฟล์ 94.24 KB 175
แบบประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 49
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.76 KB 59
แบบฟอร์มPSAR2559 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 96
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.72 KB 163
แบบฟอร์มPSAR2558 Word Document ขนาดไฟล์ 459.5 KB 178
โครงสร้างขอบข่ายและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.74 KB 1380
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 176
ตารางแสดงการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 - 15 Word Document ขนาดไฟล์ 304 KB 1767
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 500.5 KB 230
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เอกสารการสอนIS3-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 219.58 KB 159
เอกสารการสอนม.5-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 208.71 KB 175
เอกสารการสอนIS3-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 230.89 KB 432
เอกสารการสอนม.2-IS1 Word Document ขนาดไฟล์ 202.18 KB 377
ฝ่ายวิชาการ2561
ใบนำส่งข้อสอบ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 12
ตัวอย่างเนื้อหาข้อสอบ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 20
ใบปะหน้าข้อสอบ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 19