ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางณัฐญาพร เสวตานนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวรเทพ แก้ววิจิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 1/ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายเสริมพล แก้วขาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 2

นางอุไรวรรณ สระกระวี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอุดมพร กะเตื้องงาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานงบประมาณและสารสนเทศ

นายจรินทร์ เสียงหวาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางชุติมา จันทร์เทพ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ