กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.96 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การอำนวยความสะดวก 2558   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.17 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB