ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุปราณี เอี่ยมจิต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2499-30 เม.ย 2507
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณศรี สุขโหตุ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 พ.ค.2507 - 28 ก.พ.2512
ชื่อ-นามสกุล : นางละวาด ภิรมย์รัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 มี.ค.2512 - 31 พ.ค.2519
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 ส.ค.2519 - 31 ส.ค.2523
ชื่อ-นามสกุล : นางสังวาลย์ ทองปาน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 ก.ย.2520 - 17 ต.ค.2521
ชื่อ-นามสกุล : นางสำรวล อ่ำพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ต.ค.2521 - 26 พ.ย.2522
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิตร ธรรมชีวัน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ก.พ.2523 - 24 ม.ค.2526
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภา ณ สงขลา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ม.ค.2526 - 01 มิ.ย.2529
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรางค์ บุญฮก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 มิ.ย.2529 - 01 มิ.ย.2532
ชื่อ-นามสกุล : นางอัปสร วังสะวิบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 02 พ.ย.2532 - 02 พ.ย.2533
ชื่อ-นามสกุล : นางประภาพรรณ ภูมิสิงหราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 09 พ.ย.2533 - 23 ต.ค.2535
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประไพศรี วิสัยจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ต.ค.2535 - 15 ก.ย.2538
ชื่อ-นามสกุล : นางประภาศรี อุยยามฐิติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ก.ย.2538 - 27 ม.ค.2543
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุจิตรา ยั่วยล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ม.ค.2543 - 31 มี.ค.2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิต ตรีบุรุษ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ก.ย.2547 - 31 พ.ค.2548
ชื่อ-นามสกุล : นายเลิศธิไกร ภิรมย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 02 มิ.ย.2548 - 2 ธ.ค.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี บุญทอย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 ธ.ค. 2555 - 4 ส.ค. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายวิฑูรย์ จั่นสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ส.ค.2556 - 30 ก.ย. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร ดิษฐสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 พ.ย. 2558 - 30 ก.ย.2561
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐญาพร เสวตานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน