ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวนักเรียน
รายชื่อนักเรียนชั้นม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีพังงา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสงขลา
ดังนี้
1.นายธนบดี โกยผล คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.นายวชิรวิชญ์ เสนีย์รัตนกร คณะวิทยาศาสตร์
3. นางสาววาสนา ช่วยบำรุง คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นายปัญจพล ทับไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบที่ 1
-โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
-โครงการส่งเสริมนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
-โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ
ดังนี้
1. น.ส.นันทนา มีแสง คณะนิติศาสตร์
2 .น.ส.สุพรรณวษา คำแก้ว คณะศิลปะศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
3 .น.ส.อันทิชานล มีสิทธิ์ คณะรัฐประศาสนศาตร์
4. น.ส.ภัทรลดา เพ็ชทูล คณะนิติศาสตร์
5. นายทรงพล ชูวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ


โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2563,15:42   อ่าน 423 ครั้ง