ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายนามผู้บริจาคทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ดูรายนามยอดผู้บริจาคทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา2562

รายนามยอดผู้บริจาคทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีพังงา 2562
 
 ที่  รายนาม จำนวน (บาท)
1.  คุณณรงค์ หงษ์หยก บริษัทอนุภาษและบุตร จำกัด   จ.ภูเก็ต 100,000
2.  คุณธำรงค์ งานทวี เจ้าของโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้   และบริษัทงานทวีพี่น้องจำกัด 100,000
3.  ผอ.ณัฐญาพร เสวตานนท์ และครอบครัว 10,000
4.  คุณกิตติมา ประสิทธิ์วงษ์ 10,000
5.  คุณนวลฉวี จิรชัยศรี 10,000
6.  คณะชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีพังงา
1.อ.สมจิตร เอกพิศาลกิจ   2,000 บาท
2.อ.ธนวัฒน์ ญาณไพศาล  1,000 บาท
3.อ.ชาติชาย สันตะการ      2,000 บาท
4.อ.อภิชาติ อริยพิทยาภรณ์ 1,000 บาท
5.ธนา วาจาสัตย์                1,000 บาท
6.ปัญชดา เปรมอนันต์        1,000 บาท
7.อ.ทัศนีย์ วิสุทธารมณ์      1,000 บาท
8.อ.สมนึก ทองเพชร          1,000 บาท                  
9.อ.ปุณณดา-ทินกร สุขศิริธาดาและครอบครัว 2,000 บาท
10.อ.สดศรี  ตันติปาลีพันธ์   1,000 บาท
13,000
7.  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 5,000
8.  คุณจุฑาภรณ์ ผลแก้ว และดร.พรรณศิริ ดำโอ 5,000
9.  คุณสุมาลี ลิ่มวรพิทักษ์   5,000
10.  ผอ.สถิตย์ ตรีบุรุษ 5,000
   คุณวิรูญ เพิ่มทรัพย์ 5,000
11.
 คุณอัญชลี  บู่ทอง
3,000
12.  คุณจักรภพ  สู้งาน และครอบครัว 2,000
13.  น.พ.พิศิษฐ์ ศิริสุข 2,000
14.  คุณรัชนี ถิ่นถลาง 2,000
15.  ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000
16.  คุณสดศรี ตันสตูล 1,000
17.  คุณอภิญญา วงศ์เสรี 1,000
18.  คุณนิภาพร วิชชุปัญญ์กุล 1,000
19.
 คุณอภิรดี กิตติสิทโท
1,000
20.  ศิษย์เก่า ม.6/1 รุ่น 2544
1.คุณชุติมา ประดิษฐ์ผล
2.
คุณมัชฌิมา เพ็ญรัตน์
3.คุณเกสินี จูฑะสวัสดิ์
4.คุณนิฤมล ก้างตั้น

2,000
2,000
2,000
1,000
21.  คุณนฤมล พูลผล 1,000
22.  ศิษย์เก่า รุ่น 21  
23.  นักศึกษาปริญญาเอก การบริหารการศึกษา รุ่นที่13   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1,000
24.  อ.สอาดศรี ศิริธนะ 1,000
25.
 คุณพูลทรัพย์ ทองตัน
1,000
26.  คุณอัจฉรา ทองตัน 1,000
27.  คุณทัศนา เทพี 1,000
28.  คุณปราณี ธาราฉัตร 1,000
29.  คุณแสงสุทิน เครือเสน่ห์ 1,000
30.  คุณผ่องเพ็ญ ฤกษ์จำนงค์ 1,000
31.  คุณจินดารัตน์ ขยันงาน 1,000
32.  คุณการุญ อินทร์แก้ว 1,000
33.  คุณวิชีพ จตุราบัณฑิต 1,000
34.  คุณเสาวนิตย์ สถาโรดม 1,000

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 197 ครั้ง