ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา ร่วมต้าน COVID-19
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา เรื่อง มาตรการแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโค
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสตรีพังงา ในช่วงโควิด-19
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63