ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอุดมพร กะเตื้องงาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพชรรัตน์ หุนเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวสุภาพร หวันเหยบ
ครูผู้ช่วย

นางสาววราณี จรุงการ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตรา สุภาพาส
ครูผู้ช่วย