ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุไรวรรณ สระกระวี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวรเทพ แก้ววิจิตร
ครู คศ.3

นางสาววริศรา มีเสียง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชราวรรณ สูงสุด
ครูผู้ช่วย

นายอภิชาติ คุ้มเดช
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธนภรณ์ ตันติเตชะกุล
ครูอัตราจ้าง