ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอุษา ขมักการ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุทธิพงษ์ ย้อยพระจันทร์
ครู คศ.2

นายปิยะวัฒน์ จันนุสิทธิ์
ครู คศ.3

นายจรินทร์ เสียงหวาน
ครู คศ.3

นางสโรชา ลิ่มจู้หม้อ
ครู คศ.2

นางสาวนิศารัตน์ นาคินทร์
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์
ครู คศ.1

นางสาวนวหทัย หิรัญ
ครู คศ.1

นายกฤษณพงศ์ ถาวร
ครูผู้ช่วย