ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายผดุง ละเอียดศิลป์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุทธิพงษ์ ย้อยพระจันทร์
ครู คศ.2

นางอุษา ขมักการ
ครู คศ.3

นายปิยะวัฒน์ จันนุสิทธิ์
ครู คศ.3

นายจรินทร์ เสียงหวาน
ครู คศ.3

นางสาวสโรชา นันทะเสน
ครู คศ.1