ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอุษา ขมักการ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุทธิพงษ์ ย้อยพระจันทร์
ครู คศ.2

นายปิยะวัฒน์ จันนุสิทธิ์
ครู คศ.3

นายจรินทร์ เสียงหวาน
ครู คศ.3

นางสาวนิศารัตน์ นาคินทร์
ครู คศ.2

นางสโรชา ลิ่มจู้หม้อ
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์
ครู คศ.1

นายกฤษณพงศ์ ถาวร
ครูผู้ช่วย