ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางอุไรวรรณ สระกระวี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางพรวลี สถิรนุสรณ์
หัวหน้างานวัดประเมินผลและเทียบโอนการศึกษา

นางสาวอุดมพร กะเตื้องงาน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุษา ขมักการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางจันทนา หยังหลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสารภี พลพฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรักษิณา อุดมเลิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวทัตพิชา เมืองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

นายปิยะวัฒิน์ จันนุสิทธิ์
หัวหน้างานทะเบียน งานรับนักเรียนและสำมะโนนักเรียน

นางนิภา วิศาล
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวนิศารัตน์ นาคินทร์
หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์

นางชูศรี ภู่ทอง
หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา

นายจรินทร์ เสียงหวาน
หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์

นางสาวจันทร์จิรา พุ่มกฐิน
หัวหน้างานสารบรรณและสารสนเทศวิชาการ

นายพีระศักดิ์ โกมลานนท์
หัวหน้างานสารบรรณและสารสนเทศวิชาการ

นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้/ ผู้ช่วยงานทะเบียน วัดผล

นางสาวสุภาพร หวันเหวบ
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

นางสาวปาริฉัตร ศรีทอง
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP/MECP)

นางสาวภัทรพร วัชรโชติ

นายซามูเอล นุ่นทอง
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน