ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางอุไรวรรณ สระกระวี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวอุดมพร กะเตื้องงาน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุษา ขมักการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวคันธรัตน์ เพ็ชรมุณี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสารภี พลพฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรักษิณา อุดมเลิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวทัตพิชา เมืองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

นายปิยะวัฒิน์ จันนุสิทธิ์
หัวหน้างานทะเบียน งานรับนักเรียนและสำมะโนนักเรียน

นางนิภา วิศาล
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวนิศารัตน์ นาคินทร์
หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์

นางชูศรี ภู่ทอง
หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา

นายจรินทร์ เสียงหวาน
หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์

นายพีระศักดิ์ โกมลานนท์
หัวหน้างานสารบรรณและสารสนเทศวิชาการ / หัวหน้างานตารางสอน

นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์
หัวหน้างานวัดประเมินผล

นางสาวสุภาพร หวันเหวบ
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

นางสาวปาริฉัตร ศรีทอง
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP/MECP)

นางสาวภัทรพร วัชรโชติ
หัวหน้างานประสานเครือข่ายและส่งเสริมการจัดการศึกษา / หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง

นายซามูเอล นุ่นทอง
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน