ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานสนับสนุน

นางนิภา วิศาล
ครู คศ.2

นางชูศรี ภู่ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวธันยมล เอี๋ยวสกุล
การเงิน

นางสาวกาญจนา ภิรมย์
ธุรการ

นางกนกลักษณ์ บำเรอ
พัสดุ