ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานสนับสนุน

นางนิภา วิศาล
ครูงานห้องสมุด

นางชูศรี ภู่ทอง
ครูงานแนะแนว

นางสาวธันยมล เอี๋ยวสกุล
งานการเงินและบัญชี

นางสาวกาญจนา ภิรมย์
งานสารบรรณ

นางสาววรรณฉัตร แก้วโกรพ
เจ้าหน้าที่พัสดุ