ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายณัชพล คุ้มครอง
ช่างไฟฟ้า ช4

นายสมพงษ์ ติระพงษ์
ช่างปูน ช4

นางวนิดา ฑุติยะกุลพันธ์
พนักงานธุรการ ส2

นางศรีนาถ ทองเหม
ลูกจ้างชั่วคราว

นายนพรัตน์ บู่ทอง
ลูกจ้างชั่วคราว