ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวคันธรัตน์ เพ็ชรมุณี
ครู คศ.2

นายอนันต์ ชโลธร
ครู คศ.3

นางสาวสุดารัตน์ พึ่งผล
ครู คศ.1

นายพีระศักดิ์ โกมลานนท์
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์จิรา พุ่มกฐิน
ครูผู้ช่วย

นายต่วนยูโซ๊ะ บินดิง
ครูผู้ช่วย

นายพจนกร ณะพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง