ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจันทนา หยังหลัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอนันต์ ชโลธร
ครู คศ.3

นางสาวคันธรัตน์ เพ็ชรมุณี
ครู คศ.2

นายพีระศักดิ์ โกมลานนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทร์จิรา พุ่มกฐิน
ครูผู้ช่วย

นายพจนกร ณะพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง