ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวทัตพิชา เมืองแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิรักษ์ พัวเนี้ยว
ครูผู้ช่วย

นายจำรูญ สถิตย์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน