ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นางชุติมา จันทร์เทพ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ/หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสารภี พลพฤกษ์
หัวหน้างานการเงินและบัญชี/หัวหน้างานระดมทรัพยากร

นางสาวคันธรัตน์ เพ็ชรมุณี
หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ/งานพัฒนาบุคลากร

นายอนันต์ ชโลธร
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นางรักษิณา อุดมเลิศ
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

นางนิภา วิศาล
หัวหน้างานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีพังงา

นางสาวนิศารัตน์ นาคินทร์
ผู้ช่วยงานชมรมศิษย์เก่าและชมรมช่ิพิกุลโรงเรียนสตรีพังงา

นางสาวภัทรพร วัชรโชติ
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวกาญจนา ภิรมย์
ผู้ช่วยงานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่มงานอำนวยการ

นางสาวธันยมล เอี๋ยวสกุล
ผู่ช่วยการเงินและบัญชี

นางสาววรรณฉัตร แก้วโกรพ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายพจนกร ณะพิทักษ์
งานเวรยาม