ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานแผนงานงบประมาณและสารสนเทศ

นางสาวอุดมพร กะเตื้องงาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานงบประมาณและสารสนเทศ

นางเพชรรัตน์ หุนเจริญ
หัวหน้างานควบคุมภายใน

นางสาวนิศารัตน์ นาคินทร์
หัวหน้างานสารสนเทศสถานศึกษา

นางสโรชา ลิ่มจู้หม้อ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวปาริฉัตร ศรีทอง
หัวหน้างานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานแผนงานฯ