ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายวรเทพ แก้ววิจิตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวทัตพิชา เมืองแก้ว
หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล

นายอนันต์ สุดประเสริฐ
หัวหน้างานอาหารและโภชนาการ

นางรักษิณา อุดมเลิศ
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวจันทร์จิรา พุ่มกฐิน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายซามูเอล นุ่นทอง
หัวหน้างานศุนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา/หัวหน้างานดนตรีโรงเรียน

นางสาวราณี จรุงการ
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นายณัชพล คุ้มครอง
หัวหน้างานช่างไฟฟ้า

นายสมพงษ์ ติระพงษ์
หัวหน้างานช่างปูน

นางสาวจันทร์จิรา พุ่มกฐิน
หัวหน้างานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป

ว่าที่ร.ต.กฤษณพงศ์ ถาวร
หัวหน้างานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค