ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายเสริมพล แก้วขาว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายสุทธิพงษ์ ย้อยพระจันทร์
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์/หัวหน้าระดับ ม.5

นายจรินทร์ เสียงหวาน
หัวหน้างานป้องกันแก้ไขพฤติกรรมและวินัยนักเรียน/หัวหน้าระดับ ม.2

นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/หัวหน้าระดับ ม.6

นางกิ่งกนก ยิ่งวุฒิวรกุล
หัวหน้างานเวรประจำวัน/หัวหน้าระดับ ม.4

นายพีระศักดิ์ โกมลานนท์
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์/หัวหน้าระดับ ม.1

นางอุไรวรรณ สระกระวี
หัวหน้างานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายอภิรักษ์ พัวเนี้ยว
ผู้ช่วยงานกิจกรรมวันสำคัญ

นางสาวสุภาพร หวันเหยบ
ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางเพชรรัตน์ หุนเจริญ
ผู้ช่วยงานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน