ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายจรินทร์ เสียงหวาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายเสริมพล แก้วขาว
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายสุทธิพงษ์ ย้อยพระจันทร์
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์/หัวหน้าระดับ ม.5

นายจรินทร์ เสียงหวาน
หัวหน้างานป้องกันแก้ไขพฤติกรรมและวินัยนักเรียน/หัวหน้าระดับ ม.2

ว่าที่ร.ต.กฤษณพงศ์ ถาวร
หัวหน้าระดับ ม.4

นายพีระศักดิ์ โกมลานนท์
หัวหน้าระดับ ม.6

นางอุษา ขมักการ
หัวหน้างานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายอภิรักษ์ พัวเนี้ยว
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์/หัวหน้าระดับ ม.2

นางสาวสุภาพร หวันเหยบ
ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวทัตพิชา เมืองแก้ว
หัวหน้างานทูบีนัมเบอร์วัน