ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรักษิณา อุดมเลิศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายซามูเอล นุ่นทอง
ครู คศ.3

นายอนันต์ สุดประเสริฐ
ครู คศ.2

นางธนิษฐา จินดาวงศ์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน