ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายซามูเอล นุ่นทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรักษิณา อุดมเลิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายอนันต์ สุดประเสริฐ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0