ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางศรีนาถ ทองเหม
ลูกจ้างชั่วคราว

นายนพรัตน์ บู่ทอง
ลูกจ้างชั่วคราว