ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกิ่งกนก ยิ่งวุฒิวรกุล
ครู คศ.3

นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ
ครู คศ.3

นายเสริมพล แก้วขาว
ครู คศ.3

นางสาวนิศารัตน์ นาคินทร์
ครู คศ.2