ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเสริมพล แก้วขาว
ครู คศ.3

นางชุติมา จันทร์เทพ
ครู คศ.2