ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเข็มพวง รอดเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสารภี พลพฤกษ์
ครู คศ.3

นางสาวปาริฉัตร ศรีทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุทารัตน์ สุขกิจ
ครูอัตราจ้าง

Liu xuemiao
ครูจีน

Liezei Joy Zabala
ครูชาวต่างประเทศ

Shelby Shankel
ครูชาวต่างประเทศ

Molly Thomas
ครูชาวต่างประเทศ

Alexander big boy Watson
ครูชาวต่างประเทศ