ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสารภี พลพฤกษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรพร วัชรโชติ
ครู คศ.2

นางสาวปาริฉัตร ศรีทอง
ครู คศ.1

นางสาวพัชชา กำมะเริง
ครู คศ.1

นายบุณญกฤต กิ้มซื่อ
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณลิสา เหล่าจิตร
ครูผู้ช่วย

นายสหรัฐ บุญแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นายธีระวัฒน์ เพชรขุ้ม
ครูอัตราจ้าง

Liezei Joy Zabala
ครูชาวต่างประเทศ

Miss Kate Meyers
ครูชาวต่างประเทศ

Miss Anna Messer
ครูชาวต่างประเทศ

Zhang jing yu
ครูจีน