ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเข็มพวง รอดเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสารภี พลพฤกษ์
ครู คศ.3

นางสาวธนันต์ธรญ์ ทองวล
ครูอัตราจ้าง

วัลย์ธกานต์ อนุลาวัพย์
ครูอัตราจ้าง