ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธี คงณรงค์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวลัยภรณ์ จินดาพล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไตรรัตน์ กลับคง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศา กสิบาล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริ พูลศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาสนา ชำนาญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนำพล จันทร์เพ็ญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมาลี วัฒกี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายวรเทพ แก้ววิจิตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพงษ์ หัตถพร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระประสาธน์ สารโสภณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาปิยะ อตฺถยุตฺโต
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒ ผลประสาร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐญาพร เสวตานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ